26.772,00
22.310,00
17.848,00
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZMZ
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
5,32
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2ND6
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
6,57
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC1FWF
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
24.800,00
Hebel:
8,63
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC32CV
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
10,21
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC0G9B
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
24.000,00
Hebel:
12,50
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2ND3
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
16,10
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZSR
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
23.400,00
Hebel:
18,81
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZMU
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
28,36
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC1NF0
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
38,02
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC0G98
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
22.400,00
Hebel:
127,64
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC32CQ
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
66,18
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3ZMP
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
41,56
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3X6X
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
30,29
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3JA1
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
21.200,00
Hebel:
19,64
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3HVL
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
16,70
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2NC8
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
14,53
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC11RA
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
12,86
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1Y3U
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
11,53
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0798
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
20.200,00
Hebel:
10,45
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC035Z
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
9,56
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC035U
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
19.800,00
Hebel:
8,80
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC035P
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
8,16
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0LTD
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
19.200,00
Hebel:
7,09
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0STF
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
19.000,00
Hebel:
6,69
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0GWJ
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
18.800,00
Hebel:
6,31
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0S4Q
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
18.600,00
Hebel:
5,96
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0GWE
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
18.400,00
Hebel:
5,65
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC0S4F
Laufzeit:
30.05.2019
Knock-Out:
18.000,00
Hebel:
5,13
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZN0
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
5,27
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2ND7
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
6,50
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC1FWG
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
24.800,00
Hebel:
8,51
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC32CW
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
10,04
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC1B8A
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
24.000,00
Hebel:
12,32
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2ND4
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
15,81
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZSS
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
23.400,00
Hebel:
18,42
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZMV
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
27,92
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC1NF1
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
37,23
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC1B88
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
22.400,00
Hebel:
137,46
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC32CR
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
68,73
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3ZMQ
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
42,55
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3X6Y
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
30,81
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3JA2
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
21.200,00
Hebel:
19,86
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3HVM
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
16,86
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2NC9
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
14,77
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC11RB
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
13,04
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1Y3V
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
11,68
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B81
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
20.200,00
Hebel:
10,57
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B80
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
9,66
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B7Z
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
19.800,00
Hebel:
8,89
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B7Y
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
8,23
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B7X
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
19.200,00
Hebel:
7,18
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B79
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
18.800,00
Hebel:
6,36
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B78
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
18.400,00
Hebel:
5,71
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC1B77
Laufzeit:
27.06.2019
Knock-Out:
18.000,00
Hebel:
5,16
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3Z8C
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
5,26
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2ND8
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
6,50
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2G11
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
24.800,00
Hebel:
8,47
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC32CX
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
10,04
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2G0V
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
24.000,00
Hebel:
12,24
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2ND5
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
15,68
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZST
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
23.400,00
Hebel:
18,42
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZMW
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
27,92
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2G0R
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
37,23
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC2G0P
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
22.400,00
Hebel:
127,64
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC32CS
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
68,73
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3ZMR
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
42,55
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3X6Z
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
30,81
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3JA3
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
21.200,00
Hebel:
19,86
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3HVN
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
17,02
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2NCA
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
14,77
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2G07
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
13,04
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2G05
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
11,68
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2G02
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
20.200,00
Hebel:
10,57
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2G00
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
9,71
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2GY7
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
8,27
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2GY6
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
19.200,00
Hebel:
7,21
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2GY5
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
18.800,00
Hebel:
6,38
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC2GY4
Laufzeit:
30.07.2019
Knock-Out:
18.400,00
Hebel:
5,71
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZN1
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
5,24
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3JA6
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
6,45
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3GVH
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
24.800,00
Hebel:
8,43
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC32CY
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
9,98
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3GVG
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
24.000,00
Hebel:
12,16
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3JA5
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
15,68
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZSU
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
23.400,00
Hebel:
18,42
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3ZMX
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
27,49
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3GVE
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
37,23
Nikkei 225 WAVE Put
WKN:
DC3GVD
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
22.400,00
Hebel:
127,64
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC32CT
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
68,73
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3ZMS
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
42,55
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3X70
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
31,35
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3JA4
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
21.200,00
Hebel:
20,08
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3HZZ
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
17,02
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV8
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
14,89
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV7
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
13,14
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV6
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
11,76
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV5
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
20.200,00
Hebel:
10,64
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV4
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
9,71
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV3
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
8,31
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV2
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
19.200,00
Hebel:
7,23
Nikkei 225 WAVE Call
WKN:
DC3GV1
Laufzeit:
29.08.2019
Knock-Out:
18.400,00
Hebel:
5,75
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM8BQ4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.513,52
Barriere Betrag:
26.720,00
Hebel:
4,24
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM8XSC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.149,76
Barriere Betrag:
26.370,00
Hebel:
4,56
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM76JE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.906,07
Barriere Betrag:
26.130,00
Hebel:
4,80
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM7ZA1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.698,06
Barriere Betrag:
25.930,00
Hebel:
5,03
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM7WRM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.492,86
Barriere Betrag:
25.730,00
Hebel:
5,27
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM7WBE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.295,91
Barriere Betrag:
25.540,00
Hebel:
5,53
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7D7L
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.057,79
Barriere Betrag:
25.310,00
Hebel:
5,88
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7AT7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.810,84
Barriere Betrag:
25.070,00
Hebel:
6,29
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS6ZNS
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.636,25
Barriere Betrag:
24.900,00
Hebel:
6,62
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM7RKF
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.275,23
Barriere Betrag:
24.550,00
Hebel:
7,41
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM7FQ3
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.128,94
Barriere Betrag:
24.400,00
Hebel:
7,80
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DM99HR
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.837,38
Barriere Betrag:
24.120,00
Hebel:
8,67
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS6PP6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.636,81
Barriere Betrag:
23.930,00
Hebel:
9,41
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7QXB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.382,72
Barriere Betrag:
23.680,00
Hebel:
10,57
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7QX9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.180,21
Barriere Betrag:
23.480,00
Hebel:
11,68
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7TAZ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.981,81
Barriere Betrag:
23.290,00
Hebel:
13,04
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7X4U
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.680,96
Barriere Betrag:
23.000,00
Hebel:
15,81
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7X4S
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.478,38
Barriere Betrag:
22.800,00
Hebel:
18,42
Nikkei 225 WAVE XXL Put
WKN:
DS7X4N
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.073,23
Barriere Betrag:
22.410,00
Hebel:
27,92
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC30D5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.278,95
Barriere Betrag:
21.900,00
Hebel:
22,06
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC30D3
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.083,79
Barriere Betrag:
21.700,00
Hebel:
18,42
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC3N3K
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.907,90
Barriere Betrag:
21.510,00
Hebel:
16,10
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC3JH9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.621,33
Barriere Betrag:
21.220,00
Hebel:
13,34
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC3JH7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.426,96
Barriere Betrag:
21.020,00
Hebel:
11,99
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC2KRD
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.224,43
Barriere Betrag:
20.810,00
Hebel:
10,76
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC11V2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.952,33
Barriere Betrag:
20.530,00
Hebel:
9,56
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC1YT3
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.759,12
Barriere Betrag:
20.330,00
Hebel:
8,80
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC0ZRT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.514,59
Barriere Betrag:
20.080,00
Hebel:
8,01
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC0WVJ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.320,50
Barriere Betrag:
19.880,00
Hebel:
7,51
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC0VBM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.126,38
Barriere Betrag:
19.680,00
Hebel:
7,04
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC0VBK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.930,72
Barriere Betrag:
19.480,00
Hebel:
6,62
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC0LEJ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.652,59
Barriere Betrag:
19.190,00
Hebel:
6,12
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DC0LEG
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.456,75
Barriere Betrag:
18.990,00
Hebel:
5,80
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DM3JX1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.310,16
Barriere Betrag:
18.840,00
Hebel:
5,60
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DM4UYM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.028,18
Barriere Betrag:
18.550,00
Hebel:
5,23
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DL9KCS
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
17.861,42
Barriere Betrag:
18.380,00
Hebel:
5,03
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DL9HFN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
17.656,22
Barriere Betrag:
18.170,00
Hebel:
4,80
Nikkei 225 WAVE XXL Call
WKN:
DL9DTX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
17.352,76
Barriere Betrag:
17.860,00
Hebel:
4,51
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7K15
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.569,97
Barriere:
26.569,97
Hebel:
5,13
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7D5P
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.443,21
Barriere:
26.443,21
Hebel:
5,29
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7AS0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.201,50
Barriere:
26.201,50
Hebel:
5,60
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS09MM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.024,23
Barriere:
26.024,23
Hebel:
5,88
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7W1Z
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.678,04
Barriere:
25.678,04
Hebel:
6,47
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7WD8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.486,83
Barriere:
25.486,83
Hebel:
6,85
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM9902
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.226,60
Barriere:
25.226,60
Hebel:
7,45
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM9901
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.034,39
Barriere:
25.034,39
Hebel:
7,94
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS392J
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.820,02
Barriere:
24.820,02
Hebel:
8,59
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM8PDS
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.580,80
Barriere:
24.580,80
Hebel:
9,51
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7FRH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.351,07
Barriere:
24.351,07
Hebel:
10,51
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7DXP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.158,53
Barriere:
24.158,53
Hebel:
11,60
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DM4L2M
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.900,73
Barriere:
23.900,73
Hebel:
13,34
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7QUV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.741,76
Barriere:
23.741,76
Hebel:
14,77
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7QUS
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.446,85
Barriere:
23.446,85
Hebel:
18,42
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7T93
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.254,23
Barriere:
23.254,23
Hebel:
21,79
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7WZA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.061,43
Barriere:
23.061,43
Hebel:
27,08
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7WZ7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.766,41
Barriere:
22.766,41
Hebel:
41,56
Nikkei 225 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7WZ3
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.373,06
Barriere:
22.373,06
Hebel:
198,55
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC30B7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.917,46
Barriere:
21.917,46
Hebel:
54,15
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC30B5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.717,30
Barriere:
21.717,30
Hebel:
36,47
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC3N1K
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.435,78
Barriere:
21.435,78
Hebel:
25,17
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC3JEY
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.240,51
Barriere:
21.240,51
Hebel:
20,54
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC3JEW
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.040,13
Barriere:
21.040,13
Hebel:
17,35
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC3ERU
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.848,04
Barriere:
20.848,04
Hebel:
15,02
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC11T9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.555,76
Barriere:
20.555,76
Hebel:
12,58
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1Y7A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.357,61
Barriere:
20.357,61
Hebel:
11,31
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0Z2C
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.105,52
Barriere:
20.105,52
Hebel:
10,04
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0WZA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.905,43
Barriere:
19.905,43
Hebel:
9,21
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VER
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.705,31
Barriere:
19.705,31
Hebel:
8,51
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VEP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.503,59
Barriere:
19.503,59
Hebel:
7,87
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0LJ0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.217,89
Barriere:
19.217,89
Hebel:
7,18
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0LHY
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.015,99
Barriere:
19.015,99
Hebel:
6,72
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DM3K2Q
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.775,67
Barriere:
18.775,67
Hebel:
6,27
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DL9KJ4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.532,33
Barriere:
18.532,33
Hebel:
5,86
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DL9HJB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.320,80
Barriere:
18.320,80
Hebel:
5,55
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DL9HJ9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
18.106,07
Barriere:
18.106,07
Hebel:
5,27
Nikkei 225 WAVE Unlimited Call
WKN:
DL9DVJ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
17.900,58
Barriere:
17.900,58
Hebel:
5,03
 
Mai
Juni
Juli
Aug
XXL
Unlimited

Beschreibung

Der Nikkei 225 ist ein Aktienindex, der die Dividenden der Indexbestandteile nicht berücksichtigt (Preisindex). Der Index setzt sich in der Regel aus 225 ausgewählten Aktien des ersten Segments der Tokioter Börse zusammen. Die Berechnung des Index erfolgt durch Nikkei Inc. (Indexsponsor). Diese ist für die Gestaltung, Berechnung und Zusammensetzung des Index sowie für die Gewichtung der Indexbestandteile verantwortlich.