29.251,20
24.376,00
19.500,80
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QY
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
28.800,00
Hebel:
5,36
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QX
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
28.000,00
Hebel:
6,50
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QW
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
27.600,00
Hebel:
7,28
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QV
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
27.200,00
Hebel:
8,27
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QU
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
26.800,00
Hebel:
9,58
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QT
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
11,37
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QS
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
26.000,00
Hebel:
13,98
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QR
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
18,15
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QQ
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
25.400,00
Hebel:
21,34
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QP
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
25.200,00
Hebel:
26,16
MDAX WAVE Put
WKN:
DS74QN
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
25.000,00
Hebel:
33,32
MDAX WAVE Put
WKN:
DS82Q5
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
608,11
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1378
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
23.800,00
Hebel:
36,86
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127V
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
28,28
MDAX WAVE Call
WKN:
DC10CJ
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
23.200,00
Hebel:
19,31
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW2
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
16,66
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FVX
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
14,65
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1CXM
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
22.600,00
Hebel:
13,08
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0Z61
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
22.200,00
Hebel:
10,76
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0VTT
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
9,89
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0VTS
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
9,14
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0VTR
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
8,51
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0VTQ
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
21.400,00
Hebel:
7,95
MDAX WAVE Call
WKN:
DS94MS
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
7,03
MDAX WAVE Call
WKN:
DS74PR
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
6,65
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0JA5
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
6,30
MDAX WAVE Call
WKN:
DS74PQ
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
5,99
MDAX WAVE Call
WKN:
DS74PP
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
5,45
MDAX WAVE Call
WKN:
DS74PN
Laufzeit:
29.03.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
5,01
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
28.800,00
Hebel:
5,35
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAX
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
28.000,00
Hebel:
6,49
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAW
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
27.200,00
Hebel:
8,25
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAV
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
11,31
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWL
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
26.000,00
Hebel:
13,98
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAU
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
18,15
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAT
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
25.200,00
Hebel:
25,88
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWH
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
25.000,00
Hebel:
32,87
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAR
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
608,11
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1379
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23.800,00
Hebel:
36,86
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127W
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
28,28
MDAX WAVE Call
WKN:
DC10CK
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23.200,00
Hebel:
19,31
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW3
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
16,78
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FVY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
14,74
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1CXN
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22.600,00
Hebel:
13,15
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034V
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22.200,00
Hebel:
10,81
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034R
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
9,93
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034M
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
9,18
MDAX WAVE Call
WKN:
DC02CT
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
8,53
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0QB2
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21.400,00
Hebel:
7,98
MDAX WAVE Call
WKN:
DS94MT
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
7,05
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9GA0
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
6,66
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0JA6
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
6,32
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9FZZ
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
6,01
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9FZY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
5,47
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9FZX
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
5,02
MDAX WAVE Put
WKN:
DC035D
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
28.800,00
Hebel:
5,35
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GWB
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
28.000,00
Hebel:
6,49
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GWA
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
27.200,00
Hebel:
8,25
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GW9
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
11,31
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWM
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
26.000,00
Hebel:
13,90
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GW8
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
18,02
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1FWD
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
25.200,00
Hebel:
25,88
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWJ
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
25.000,00
Hebel:
32,87
MDAX WAVE Put
WKN:
DC035C
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
608,11
MDAX WAVE Call
WKN:
DC137A
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23.800,00
Hebel:
38,01
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127X
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
28,28
MDAX WAVE Call
WKN:
DC10B3
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23.200,00
Hebel:
19,46
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW4
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
16,78
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FVZ
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
14,74
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1CXP
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22.600,00
Hebel:
13,15
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034W
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22.200,00
Hebel:
10,81
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034S
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
9,93
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034N
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
9,18
MDAX WAVE Call
WKN:
DC02CU
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
8,53
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0QB3
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21.400,00
Hebel:
7,98
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9M
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21.000,00
Hebel:
7,05
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9K
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
6,66
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0JA7
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20.600,00
Hebel:
6,32
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9J
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
6,01
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9H
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
5,47
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9F
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
5,02
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1FWE
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
28.800,00
Hebel:
5,33
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1B71
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
28.000,00
Hebel:
6,47
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1W8S
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
27.600,00
Hebel:
7,24
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1B70
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
27.200,00
Hebel:
8,22
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1J6S
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26.800,00
Hebel:
9,54
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BSV
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26.400,00
Hebel:
11,31
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BSU
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26.000,00
Hebel:
13,90
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BST
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
25.600,00
Hebel:
18,02
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BSS
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
25.200,00
Hebel:
25,88
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWK
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
25.000,00
Hebel:
32,87
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BSQ
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
24.400,00
Hebel:
608,11
MDAX WAVE Call
WKN:
DC137B
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23.800,00
Hebel:
36,86
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127Y
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23.600,00
Hebel:
28,28
MDAX WAVE Call
WKN:
DC10CL
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23.200,00
Hebel:
19,46
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW5
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23.000,00
Hebel:
16,78
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW0
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22.800,00
Hebel:
14,74
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7Q
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22.600,00
Hebel:
13,15
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7N
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22.200,00
Hebel:
10,81
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7M
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22.000,00
Hebel:
9,93
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7L
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
21.800,00
Hebel:
9,18
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7K
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
21.600,00
Hebel:
8,53
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7J
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
21.200,00
Hebel:
7,48
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7H
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
20.800,00
Hebel:
6,66
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7G
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
20.400,00
Hebel:
6,01
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7F
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
20.000,00
Hebel:
5,47
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7E
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
19.600,00
Hebel:
5,02
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6QZ1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
30.041,15
Barriere Betrag:
29.150,00
Hebel:
4,26
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM7TYK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29.757,52
Barriere Betrag:
28.870,00
Hebel:
4,48
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM28GZ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29.451,24
Barriere Betrag:
28.570,00
Hebel:
4,75
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM85YK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29.180,25
Barriere Betrag:
28.310,00
Hebel:
5,02
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM5MSX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.920,05
Barriere Betrag:
28.060,00
Hebel:
5,30
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM2YRP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.654,98
Barriere Betrag:
27.800,00
Hebel:
5,63
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM8XS5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.463,91
Barriere Betrag:
27.620,00
Hebel:
5,89
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM7WRK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.193,59
Barriere Betrag:
27.350,00
Hebel:
6,30
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM1S9D
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.950,07
Barriere Betrag:
27.120,00
Hebel:
6,73
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6SNU
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.712,20
Barriere Betrag:
26.890,00
Hebel:
7,20
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6THX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.415,61
Barriere Betrag:
26.600,00
Hebel:
7,89
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6XRG
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.219,18
Barriere Betrag:
26.410,00
Hebel:
8,43
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS664D
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.934,53
Barriere Betrag:
26.130,00
Hebel:
9,35
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7NH9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.679,11
Barriere Betrag:
25.880,00
Hebel:
10,37
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7QX8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.383,64
Barriere Betrag:
25.600,00
Hebel:
11,87
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7QX6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.179,11
Barriere Betrag:
25.400,00
Hebel:
13,18
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7QX4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.975,56
Barriere Betrag:
25.200,00
Hebel:
14,81
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7REB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.672,61
Barriere Betrag:
24.910,00
Hebel:
18,17
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS8WDJ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.125,88
Barriere Betrag:
24.380,00
Hebel:
30,71
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC11UV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.012,32
Barriere Betrag:
23.700,00
Hebel:
17,30
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC11UT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.818,29
Barriere Betrag:
23.500,00
Hebel:
15,20
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC10J8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.528,88
Barriere Betrag:
23.200,00
Hebel:
12,87
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC1DT8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.273,06
Barriere Betrag:
22.940,00
Hebel:
11,34
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC1DT6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.077,71
Barriere Betrag:
22.740,00
Hebel:
10,39
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0Z1A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.803,53
Barriere Betrag:
22.460,00
Hebel:
9,30
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0WVD
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.610,59
Barriere Betrag:
22.260,00
Hebel:
8,66
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0VBB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.320,35
Barriere Betrag:
21.960,00
Hebel:
7,85
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0VB9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.124,81
Barriere Betrag:
21.760,00
Hebel:
7,38
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0QJM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.839,03
Barriere Betrag:
21.460,00
Hebel:
6,88
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5XTN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.588,74
Barriere Betrag:
21.210,00
Hebel:
6,35
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5VYE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.382,53
Barriere Betrag:
20.990,00
Hebel:
6,03
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5VYC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.173,66
Barriere Betrag:
20.780,00
Hebel:
5,80
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5NM5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.971,70
Barriere Betrag:
20.570,00
Hebel:
5,47
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL6UGM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.711,68
Barriere Betrag:
20.300,00
Hebel:
5,17
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL11N5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.432,86
Barriere Betrag:
20.020,00
Hebel:
4,88
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL1QC2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.236,47
Barriere Betrag:
19.810,00
Hebel:
4,69
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL1QC1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.026,41
Barriere Betrag:
19.600,00
Hebel:
4,51
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM3TEU
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29.014,92
Barriere:
29.014,92
Hebel:
5,16
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM9DLG
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.803,05
Barriere:
28.803,05
Hebel:
5,41
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7J4F
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.556,15
Barriere:
28.556,15
Hebel:
5,71
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM0XJ0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.347,19
Barriere:
28.347,19
Hebel:
6,01
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM3N9A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28.047,00
Barriere:
28.047,00
Hebel:
6,49
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM24LK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.799,97
Barriere:
27.799,97
Hebel:
6,95
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM41TM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.619,40
Barriere:
27.619,40
Hebel:
7,33
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM65EL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.354,77
Barriere:
27.354,77
Hebel:
7,98
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM4EQ1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27.091,46
Barriere:
27.091,46
Hebel:
8,72
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6SLV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.880,19
Barriere:
26.880,19
Hebel:
9,43
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6TGP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.592,24
Barriere:
26.592,24
Hebel:
10,62
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6XPA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.402,47
Barriere:
26.402,47
Hebel:
11,58
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS662W
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26.126,10
Barriere:
26.126,10
Hebel:
13,29
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7NFJ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.878,08
Barriere:
25.878,08
Hebel:
15,40
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7PEL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.682,91
Barriere:
25.682,91
Hebel:
17,63
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7QUP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.393,58
Barriere:
25.393,58
Hebel:
22,32
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7QUM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25.195,97
Barriere:
25.195,97
Hebel:
27,33
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7RKB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.901,84
Barriere:
24.901,84
Hebel:
40,54
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS8W57
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24.471,01
Barriere:
24.471,01
Hebel:
143,08
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC11T2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.703,42
Barriere:
23.703,42
Hebel:
32,43
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC10EC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.405,07
Barriere:
23.405,07
Hebel:
23,17
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC10EA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23.205,02
Barriere:
23.205,02
Hebel:
19,46
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1DVQ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.941,26
Barriere:
22.941,26
Hebel:
16,11
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1C8H
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.745,83
Barriere:
22.745,83
Hebel:
14,22
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0Z23
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.458,23
Barriere:
22.458,23
Hebel:
12,22
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0WZ5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22.259,32
Barriere:
22.259,32
Hebel:
11,11
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VEE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.960,10
Barriere:
21.960,10
Hebel:
9,77
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VEC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.759,55
Barriere:
21.759,55
Hebel:
9,04
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0S76
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.460,28
Barriere:
21.460,28
Hebel:
8,14
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0MQ0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21.267,43
Barriere:
21.267,43
Hebel:
7,65
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5VSV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.994,14
Barriere:
20.994,14
Hebel:
7,03
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5VST
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.779,91
Barriere:
20.779,91
Hebel:
6,63
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5NP8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.571,71
Barriere:
20.571,71
Hebel:
6,27
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5J5Y
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.262,07
Barriere:
20.262,07
Hebel:
5,81
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL11QX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20.016,03
Barriere:
20.016,03
Hebel:
5,49
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL1QF6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.814,66
Barriere:
19.814,66
Hebel:
5,24
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL1QF4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19.598,11
Barriere:
19.598,11
Hebel:
5,02
 
März
April
Mai
Juni
XXL
Unlimited

Top Hebelprodukte

10 weitere Produkte anzeigen

Kursliste MDAX Werte

Aareal Bank AG
28,08
0,67
+2,44%
 
Airbus SE
111,27
3,98
+3,71%
 
Alstria Office Reit AG
13,14
-0,13
-0,98%
 
Aurubis AG
48,59
0,19
+0,39%
 
Axel Springer SE
53,30
0,65
+1,23%
 
Bechtle AG
73,35
0,60
+0,82%
 
Brenntag AG
43,43
0,67
+1,57%
 
Carl Zeiss Meditec AG
77,51
0,00
0,00%
 
Commerzbank AG
6,65
0,29
+4,56%
 
Delivery Hero AG
35,90
0,35
+0,98%
 
Deutsche Euroshop AG
26,60
0,02
+0,08%
 
Deutsche Pfandbriefbank AG
10,14
0,42
+4,32%
 
Deutsche Wohnen SE
42,72
0,13
+0,31%
 
Drillisch AG
33,93
0,34
+1,01%
 
Duerr AG
35,09
0,43
+1,24%
 
Evonik Industries AG
25,01
0,53
+2,17%
 
Evotec AG
20,49
0,07
+0,34%
 
Fielmann AG
59,34
0,04
+0,07%
 
Fraport AG
70,62
1,57
+2,27%
 
freenet AG
18,18
0,50
+2,83%
 
Fuchs Petrolub SE Vz.
41,35
0,63
+1,55%
 
GEA Group AG
20,57
0,32
+1,58%
 
Gerresheimer AG
62,36
-1,08
-1,70%
 
Grand City Properties S.A.
21,02
0,16
+0,77%
 
Hannover Rueck SE
129,15
1,26
+0,99%
 
Hella KGaA Hueck & Co.
38,04
0,68
+1,82%
 
Hochtief AG
133,95
1,76
+1,33%
 
Hugo Boss AG Stamm Neu
62,22
-0,06
-0,10%
 
Innogy SE
40,55
-0,06
-0,15%
 
K+S AG
16,60
0,18
+1,10%
 
KION Group AG
54,29
1,05
+1,97%
 
Lanxess AG
48,72
1,49
+3,15%
 
LEG Immobilien AG
101,35
-0,65
-0,64%
 
Metro AG
15,41
0,26
+1,72%
 
Morphosys AG
97,73
1,23
+1,27%
 
MTU Aero Engines AG
196,32
4,69
+2,45%
 
Nemetschek SE
123,90
0,80
+0,65%
 
NORMA GROUP SE
45,40
1,16
+2,62%
 
OSRAM Licht AG
41,16
1,21
+3,03%
 
ProSiebenSat.1 Media SE
15,50
0,25
+1,61%
 
Puma SE
445,16
-6,03
-1,34%
 
Qiagen N.V.
34,05
0,13
+0,38%
 
Rheinmetall AG
92,83
0,32
+0,35%
 
Rocket Internet SE
21,90
0,68
+3,20%
 
RTL Group SA
46,36
-0,10
-0,22%
 
Salzgitter AG
24,85
0,44
+1,80%
 
Sartorius AG Vz.
148,75
2,15
+1,47%
 
Schaeffler AG
7,87
0,26
+3,42%
 
Scout 24 AG
46,01
4,50
+10,84%
 
Siemens Healthineers AG
35,74
0,72
+2,06%
 
Siltronic AG
96,90
1,17
+1,22%
 
Software AG
32,28
0,08
+0,25%
 
Symrise AG
77,63
0,83
+1,08%
 
TAG Immobilien AG
21,44
-0,18
-0,83%
 
Telefonica Deutschland Holding AG
2,99
0,06
+2,08%
 
Uniper SE
25,80
0,04
+0,16%
 
United Internet AG
32,87
2,11
+6,86%
 
Wacker Chemie AG
91,10
4,04
+4,64%
 
Zalando SE
26,09
0,35
+1,36%
 

Beschreibung

Der MDAX® (TR) ist ein Aktienindex, der die Dividenden der Indexbestandteile berücksichtigt (Performanceindex). Der Index setzt sich in der Regel aus den 60 deutschen Unternehmen zusammen, die gemessen an Börsenumsatz und Marktkapitalisierung unterhalb der DAX®-Werte gelistet sind. Die Gewichtung eines Indexbestandteils darf 10% nicht überschreiten. Die Berechnung des Index erfolgt durch die Deutsche Börse AG (Indexsponsor). Diese ist für die Gestaltung, Berechnung und Zusammensetzung des Index sowie für die Gewichtung der Indexbestandteile verantwortlich.